De beste manier om een doelstelling niet te halen is … ze niet SMART te maken! Elke doelstelling moet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn, dan pas is het een doelstelling. 

Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat u wilt bereiken en stuurt het gedrag van uw medewerkers en van uzelf. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt. Hieronder enkele praktische tips & tricks om snel en efficiënt SMART-doelstellingen te formuleren.

SPECIFIEK: Een vage doelstelling “we moeten klantvriendelijker worden” is vaak niet meer dan de wens om de huidige situatie te verlaten. Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is, wordt het makkelijker om er daadwerkelijk invulling aan te geven. Omschrijf het doel dus duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is. ‘bijvoorbeeld: 95% van onze leveringen moeten binnen de 24u bij de klant zijn’

MEETBAAR: Een SMART-doelstelling is normerend: het is een maat voor de kwaliteit van de te leveren inspanningen. Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Wat is er klaar als het af is? Een SMART-doelstelling moet u kunnen zien, horen, proeven, ruiken of voelen. Er moet een systeem, methode en procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Doe zo mogelijk een nulmeting, om de startsituatie te bepalen. De Polaroid-scan is hiervoor een ideaal meetinstrument, de mini-versie is gratis beschikbaar op www.actitude.be/gratis-mini-polaroid-scan.

ACCEPTABEL: Als u een SMART-doelstelling voor uzelf stelt, dan is het voldoende dat u het zelf accepteert. Wanneer u als leidinggevende een doel voor een groep mensen stelt, dan is het belangrijk dat er draagvlak voor is. De medewerkers moeten het ook willen, anders wordt het doel niet gehaald of beklijft de verandering niet. U kan het draagvlak vergroten door mensen actief te betrekken bij het kiezen en formuleren van de doelstelling. Met name korte termijndoelen moeten zo laag mogelijk in de organisatie worden bepaald.

REALISTISCH: Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Dit is belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert mensen niet. Als mensen het gevoel hebben dat ze iets extra’s moeten doen om het doel te realiseren dan voelen ze zich trots en dat geeft energie voor nieuwe doelen. Een SMART-doel moet gezien worden als een project, niet als een taak. Durf een uitdaging aan te gaan! Moeilijk bereikbare doelstellingen kunt u opsplitsen in kleinere haalbare subdoelstellingen. De tussentijdse resultaten geven telkens nieuwe energie.

TIJDSGEBONDEN: A goal is a dream with a deadline’ – Napoleon Hill.
Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt? Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum.

 

Wilt u aan de slag met SMART-doelstellingen, wij helpen u graag met de opstart of met het te implementeren, contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.